Seniūnijos tikslai

Seniūnijos tikslas - plėtoti vietos savivaldą kaip demokratinės valstybės raidos pagrindą joms priskirtose teritorijose bei įgyvendinti jai pavestas viešojo administravimo funkcijas.
Svarbiausieji seniūnijos uždaviniai:
* stiprinti bendruomeninius ryšius;
​* skatinti gyventojus dalyvauti vietos savivaldos procese;
​* siekti užtikrinti gyventojų socialinę ir ekonominę gerovę.
Seniūnija, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
* dalyvauja organizuojant civilinę saugą seniūnijos teritorijoje;
​* dalyvauja rengiant ir įgyvendinat gyventojų užimtumo programas;
​* rengia ir dalyvauja rengiant gyventojų apklausas;
​* nustatyta tvarka padeda organizuoti Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo ir Kauno rajono savivaldybės tarybos rinkimus bei referendumus;
​* dalyvauja rengiant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;
​ * dalyvauja organizuojant viešuosius darbus;
​* dalyvauja organizuojant bendrojo naudojimo teritorijų, želdinių, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą;
​* teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl vietinės reikšmės kelių, gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto ir viešųjų vietų apšvietimo;
​* tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
​* išduoda seniūnijoms priskirtos teritorijos gyventojams Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat šeimos sudėtį, gyvenamąją vietą ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais;
​* šaukia seniūnijos gyventojų sueigas, organizuoja susitikimus su Seimo nariais, Savivaldybės tarybos nariais ir Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojais, apibendrina seniūnijos bendruomenės atstovų pasiūlymus, juos analizuoja ir išvadas bei siūlomus sprendimus teikia Savivaldybės administracijos direktoriui;
​* teikia pasiūlymus ir pastabas Savivaldybės administracijos direktoriui dėl kultūros renginių ir švenčių, moksleivių ir jaunimo laisvalaikio organizavimo, viešųjų sporto ir vaikų žaidimo aikštelių įrengimo bei jų priežiūros;
​* vykdo prekybos viešosiose vietose teisėtumo kontrolę;
​* teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl Savivaldybės administracijos padalinių ir įstaigų veiklos seniūnijos teritorijoje tobulinimo;
​* svarsto seniūnijų tarybų kreipimųsi ir į juos atsako teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais;
​* užtikrina Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir seniūno įsakymų aplinkos kokybės klausimais vykdymo kontrolę seniūnijoje;
​* dalyvauja rengiant ir įgyvendinant vaiko teisių apsaugos ir vaiko teisių pažeidimų prevencijos gerinimo priemones;
​* prireikus įvertina atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas ir pateikia Savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo bei paramos būdų;
​* rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus seniūnijų veiklos klausimais;
​* pagal seniūnijų kompetenciją įgyvendina Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, vykdo mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus;
​* nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės administracijos padalinių paklausimus ir rengia jiems atsakymus seniūnijų veiklos klausimais;
​* bendradarbiauja ir keičiasi informacija su Savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis seniūnijų veiklos klausimais;
​* registruoja, tvarko seniūnijų veiklos dokumentus, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į archyvą;
​* saugo kompiuterinėse duomenų bazėse duomenis, susijusius su seniūnijų uždavinių ir funkcijų vykdymu.
Seniūno funkcijos:.
 * planuoti ir organizuoti seniūnijos darbą; * dalyvauti Savivaldybės institucijų ir jų komisijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijos veikla ar su seniūnijos bendruomenės gyvenimu susiję klausimai; * rengti ir teikti Savivaldybės merui ir Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Savivaldybės administracijos padalinių ir įstaigų veiklos seniūnijos teritorijoje tobulinimo; * neatlygintinai atlikti seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams šiuos notarinius veiksmus: * tvirtinti įgaliojimus, kuriuos fiziniai asmenys duoda korespondencijai (konkrečiai - siunčiamiems pinigams ir siuntiniams) gauti, taip pat darbo užmokesčiui ir kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms, pensijoms, pašalpoms, stipendijoms, išmokoms už perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją gauti; * liudyti dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą; * liudyti parašo dokumentuose tikrumą; * Civilinio kodekso nustatyta tvarka tvirtinti oficialiems testamentams prilyginamus testamentus; * kontroliuoti sutarčių, sudarytų su įmonėmis dėl viešųjų paslaugų teikimo ar darbų vykdymo seniūnijos teritorijoje, vykdymą; * priimti ir nagrinėti gyventojų, įmonių, įstaigų ir organizacijų prašymus, skundus bei siūlymus; * šaukti seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų sueigas, organizuoti gyventojų susitikimus su valstybės ir Savivaldybės pareigūnais; * svarstyti ir apibendrinti gyventojų siūlymus bei teikti išvadas Savivaldybės administracijai; * išduoti seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat šeimos sudėtį ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais; * rengti ir teikti Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoti bei kontroliuoti jų vykdymą;  * rūpintis viešosios tvarkos ir rimties palaikymu seniūnijai priskirtoje teritorijoje; * padėti rinkimų komisijoms organizuoti rinkimus ir referendumus; * kviesti bendruomenės atstovų susirinkimus  seniūnijai svarbiais klausimais;  * leisti įsakymus pagal savo kompetenciją, tvirtinti seniūnijos darbuotojų pareiginius nuostatus. * užtikrinti vizuojamų Savivaldybės tarybos sprendimų projektų, Administracijos direktoriaus įsakymų, mero potvarkių pagrįstumą, vadovaujamo padalinio pateiktų dokumentų tikrumą ir teikiamos raštu informacijos teisingumą; * teikti nustatyta tvarka pasiūlymus dėl investicinių projektų ir organizuoti projektų paraiškų rengimą ES struktūrinių fondų ir programų bei kitų šaltinių finansinei paramai gauti, atsižvelgiant į Kauno rajono Savivaldybės politiką, strateginius Vilkijos miesto plėtros prioritetus, regioninius ir nacionalinius strateginius dokumentus; * planuoti investiciniams projektams įgyvendinti reikalingas biudžeto ir kitų šaltinių lėšas, organizuoti finansavimą gavusių investicinių projektų, atitinkančių seniūnijos uždavinius ir funkcijas, įgyvendinimą, * atlikti seniūnijos vidaus administravimą; * kontroliuoti, ar teisėtai prekiaujama viešosiose vietose; * organizuoti Vilkijos miesto  teritorijoje visuomenei naudingus darbus
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
© PigiosSvetaines.lt